Սոցիալական

 

 • «ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող երեխաներին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)» ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված 50 շահառու ընտանիքների հետ տարվում է սոցիալական աշխատանք նպատակաուղղված ընտանիքի սոցիալական կարգավիճակի բարելավմանը:
 • Լեհաստանի   դեսպանատան և Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ վերանորոգվել ու շահագործման է հանձնվել  Լոռու մարզի Քարաձոր համայնքի բուժկետը:
 • Կազմակերպությունում գործում է  ռեսուրս կենտրոն, որը հետադարձ կապի միջոցով հնարավորություն է տալիս աջակցել կազմակերպություն դիմած դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին:
 1. «Լոռու մարզի Վանաձորի մանկատան,  Վանաձորի թիվ  2  և թիվ 3,  Ստեփանավանի թիվ 1 և Սպիտակի«Որբ, ծնողական խնամքից զրկված, մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների» թիվ 1 հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գտնվող երեխաների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը» Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն:
 2. Վանաձորի մանկատան շրջանավարտների անկախ ապրելակերպի զարգացման ծրագիր
 3. Ամառային ճամբարներ երեխաների համար
 4. (800 երեխա):
 5. Փախստականների մոնիտորինգ Լոռու մարզի 5 տարածաշրջաններում:
 6. «Սոցիալական համագործակցության հաղթահարման մատչելիությունը»
 7. «Կամավորները օգնում են քաղաքացիներին ճիշտ խորհուրդներով» ծրագիր
 8. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միամսյակ
 9. «Սոցիալական ծառայությունները  մեկ կանգառում» ծրագրի շրջանակներում մասնակցություն կենտրոնի ստեղծման աշխատանքներին
 10. Սոցիալական ծառ. կենտրոնների և ՀԿ համագործակցությունը բնակիչների սոցիալական ծառայությունների մատուցման գործում

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: